Dominika Sadowska

Trenerka, Mediatorka

Ekspertka z obszaru polityki i prawa antydyskryminacyjnego. Zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem strategii dotyczących zarządzania różnorodnością, inkluzji i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie organizacji i przedsiębiorstw, a także gmin, miast i metropolii. Uczestniczyła m. in. w opracowaniu Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku. Jest współautorką strategii zarządzania różnorodnością dla Warszawy i Krajowego Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji wdrażanego na poziomie centralnym i wojewódzkim. Wspiera prace zespołu eksperckiego opracowującego strategię antydyskryminacyjną dla Poznania.

Zrealizowała ponad 4000 godzin szkoleniowych m. in. z obszaru wzmacniania dobrych relacji pracowniczych, zarządzania różnorodnością, zarządzania konfliktami w organizacji, także tych wynikających z różnorodności, przeciwdziałania dyskryminacji i mikronierównościom oraz przeciwdziałania mobbingowi. Wspiera organizacje w wypracowywaniu i wdrażaniu procedur antymobbingowych, projektuje i realizuje dla organizacji postępowania wyjaśniające dotyczące mobbingu.

Certyfikowana mediatorka, współpracuje z Polskim Centrum Mediacji oraz Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zaangażowana we włączenie instytucji mediacji do CSR.

Publikuje m. in. dla Gazety Prawnej, Personel Plus, Personel i zarządzanie.