PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

Prowadzenie rozmów oceniających to jedna z ważniejszych kompetencji dojrzałego menedżera. Potrzeba wyczucia i znajomości ludzkiej natury, żeby rozmowa podczas której kogoś oceniasz, była partnerska i w efekcie motywowała do dalszego rozwoju.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Przećwiczenie rozmów oceniających

round-done-button

Poznanie wybranych technik i narzędzi stosowanych w motywowaniu

round-done-button

Przećwiczenie rozmów z „trudnymi pracownikami”

MOTYWACJA DLA MENEDŻERÓW

Szybkie tempo zmian, nowe specjalizacje, zaawansowane technologie wymuszają na menedżerach konieczność budowania nowoczesnych zespołów/drużyn, które trzeba utrzymać w sprawnym działaniu. Zadaniem menedżera jest zatem skuteczne motywowanie z poszanowaniem wolności i unikalności swoich ludzi.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Poznanie wybranych technik i narzędzi stosowanych w motywowaniu

round-done-button

Przećwiczenie rozmów motywujących

round-done-button

Przekazanie wiedzy na temat źródeł i mechanizmów powstawania motywacji

COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA

Coachingowy styl pracy ułatwia menedżerom zarządzanie różnorodnością w taki sposób, by zamiast konfliktów, osiągać harmonię i spójność w zespole. Coaching może być skuteczną metodą pracy i filozofią zarządzania. Znajomość narzędzi coachingowych oraz rozumienie istoty zarządzania coachingowego pozwoli menedżerom na projektowanie i wdrażanie adekwatnych rozwiązań zorientowanych na konkretne potrzeby zespołów, jak i organizacji

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Poznanie skutecznych technik i narzędzi wykorzystywanych w coachingowym stylu zarządzania

round-done-button

Poznanie i przećwiczenie metod udzielania feedbacku

round-done-button

Rozwinięcie umiejętności skutecznego stawiania celów pracownikom oraz delegowania zadań

SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO

Przywództwo to przede wszystkim praca nad swoim charakterem. Balansowanie pomiędzy różnymi, czasem przeciwstawnymi stylami kierowania. Lider ma przed sobą wymagające zadanie. Buduje potencjał zespołu tak, aby pomimo różnic ludzie wzajemnie się uzupełniali i realizowali wspólne cele.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Rozwijanie umiejętności stosowania różnych stylów przywództwa

round-done-button

Rozwiązywanie „trudnych” sytuacji w zespole

round-done-button

Zwiększenie wiedzy i kompetencji dotyczących motywowania pracowników

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ DLA LIDERÓW

Nasza rzeczywistość generuje zmiany codziennie, szczególnie w obszarze biznesowym. Sztuką jest wypracowanie w sobie i w innych otwartości oraz ciekawości na przychodzące zmiany.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Zdobycie umiejętności planowania i wprowadzania zmiany w firmie

round-done-button

Nabycie umiejętności minimalizowania u pracowników oporu wobec zmiany

round-done-button

Poznanie i przećwiczenie sposobów zarządzania zespołem w sytuacji „zawirowań”

KOMUNIKACJA W ZESPOLE WG BELBIN TEAM ROLES®

Od lat 60-tych XX wieku dr Meredith Belbin prowadzi w Cambridge badania nad funkcjonowaniem zespołów. W efekcie badań powstał model opisujący role, które charakteryzują osoby tworzące zespół. Koncepcję nazwano Teorią Ról Zespołowych®. Obecnie koncepcja „pomaga” w budowaniu i zarządzaniu zespołami w korporacjach na całym świecie.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Zbudowanie matrycy zespołu i analiza silnych stron zespołu oraz ewentualnych zagrożeń

round-done-button

Stworzenie kanałów skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz pozytywnych postaw w zespole

round-done-button

Zbudowanie świadomości skuteczności pracy zespołowej oraz podstaw kooperacji zespołowej i empatii

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM WG BELBIN TEAM ROLES®

W świetle Teorii Ról Zespołowych® każdy z nas posiada role, które są dla niego naturalne, oraz takie, które nie są przez niego preferowane. Na podstawie kwestionariusza (uczestnicy wypełniają go drogą elektroniczną) jesteśmy w stanie określić indywidualny profil pracownika, a w związku z tym również i zadania, które powinien pełnić w zespole.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Poznanie ról zespołowych pracowników ("ściąga" do zarządzania dla menedżera)

round-done-button

Analiza mocnych stron i obszarów rozwoju menedżera

round-done-button

Analiza obszarów istotnych w zarządzaniu zespołem (m.in. jak motywować poszczególnych pracowników, jak komunikować polecenia. itd.)

Zarządzanie w środowisku międzykulturowym

Decydując się na rozwój swojej firmy, możemy podjąć działania w kierunku zdobycia zagranicznych rynków bądź skorzystania z oferty inwestora zagranicznego. W obu przypadkach zarządzanie będzie odbywało się w kontakcie z inną lub innymi kulturami. W każdej kulturze inne są pomysły na postrzeganie czasu, delegowanie obowiązków czy wizję szefa.

Wybrane korzyści płynące z uczestnictwa w szkoleniu:

round-done-button

Rozwój świadomości na temat własnego, zdeterminowanego kulturowo, stylu zarządzania

round-done-button

Poznanie różnych stylów zarządzania w różnych (konkretnych) krajach i kulturach

round-done-button

Zwiększenie palety zachowań adekwatnych kulturowo